Vintage Marine Fashion

Bauhaus, Dortmund 2011, retouch 2017